Privacy Statement

Privacyverklaring Kerckebosch Luxe Appartementen

Kerckebosch Zeist BV, gevestigd aan de Arnhemse Bovenweg 35, 3708 AA te Zeist, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Kerckebosch Zeist BV acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens wij verwerken (opslaan, verzamelen, gebruiken, etc.) en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Eisen privacywetgeving
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij voor de uitvoering van de overeenkomsten met onze opdrachtgevers persoonsgegevens verwerken waarbij onze opdrachtgevers de Verwerkingsverantwoordelijken zijn;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
 • wij een functionaris voor de Gegevensbescherming hebben benoemd. U kunt de Functionaris voor de Gegevensbescherming bereiken via de contactgegevens genoemd in deze privacyverklaring.

Doel van en rechtsgrond voor de verwerking
Wij verwerken persoonsgegevens voor de uitvoering van onze diensten op het gebied van vastgoedbeheer, waaronder VvE-beheer en huurbemiddeling. Aanvullend verwerken wij persoonsgegevens in het kader van onze bedrijfsvoering, waaronder het werven en selecteren van personeel, administratie, beveiliging, beheer van ICT-systemen, de naleving van wettelijke verplichtingen, archivering en het behandelen van verzoeken, klachten en geschillen. Voorts verwerken wij persoonsgegevens voor marketing- en communicatiedoeleinden, waaronder het beheren van de Website en het verzenden van emailnieuwsbrieven, en voor statistische- en analysedoeleinden, met het oog op managementinformatie ten behoeve van onszelf en onze cliënten en met het oog op de ontwikkeling van informatieproducten ten behoeve van derden. In deze informatieproducten wordt informatie alleen op geaggregeerd niveau verwerkt opdat deze niet tot natuurlijke personen is te verwerken.

Rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die wij met u sluiten, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en die van onze klanten en derden, zoals eigenaren van vastgoed en Verenigingen van Eigenaren. Voor het verzenden van onze e-mailnieuwsbrief en het plaatsen van cookies en webbeacons vragen wij uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Persoonsgegevens
Indien u de Website bezoekt verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • De naam van de browser die u gebruikt
 • Het besturingssysteem dat u gebruikt
 • De serviceprovider waarmee u internettoegang hebt
 • Het device dat u gebruikt
 • Locatiegegevens
 • Surfgedrag en acties

Indien u zich registreert en/ of gebruik maakt van onze diensten, verwerken wij daarnaast de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Geboortedatum
 • Burgerlijke staat
 • IP-adres
 • Documentnummer van uw paspoort of ID
 • Betaalgegevens
 • Inkomensgegevens
 • Andere gegevens die relevant zijn in het kader van de uitvoering van onze diensten.

Herkomst van de persoonsgegevens
Wij verkrijgen uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons bekendmaakt, of omdat wij deze in het kader van onze dienstverlening (of één van onze andere verwerkingsdoelen) van derden verkrijgen, bijvoorbeeld van vastgoedeigenaren, handelsinformatiebureaus, of uit openbare bronnen zoals het handelsregister of het kadaster.

Ontvangers van de persoonsgegevens
Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor één van de genoemde verwerkingsdoelen. In het kader van de uitvoering van onze diensten kunnen gegevens bijvoorbeeld worden gedeeld met eigenaren van vastgoed of verenigingen van eigenaren.

Gegevens kunnen mede worden gedeeld met door ons (al dan niet ten behoeve van onze klanten) ingeschakelde opdrachtnemers, zoals onderhoudsbedrijven, ICT-dienstverleners of bijvoorbeeld deurwaarders. Indien dergelijke opdrachtnemersverwerker zijn zoals bedoeld in artikel 4, sub 8 AVG sluiten we in alle gevallen een schriftelijke verwerkersovereenkomst.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan externe partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden niet langer bewaard door Raephorst dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Toegang medewerkers Kerckebosch Zeist BV
Medewerkers van Kerckebosch Zeist BV hebben toegang tot persoonsgegevens om de noodzakelijke werkzaamheden uit te kunnen voeren. In de arbeidsovereenkomst tussen Kerckebosch Zeist BV en diens medewerkers is een geheimhoudingsplicht opgenomen. Medewerkers van Kerckebosch Zeist BV zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Cookies
Een cookie is een tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. U kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als u onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed. Wij kunnen cookies gebruiken om uw ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de website snel is, u onze website veilig kunt bezoeken en wij fouten op onze website kunnen opsporen.

Minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar)
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via beheer@eenhoorn.com.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

De verwerkingsverantwoordelijke:
Kerckebosch Zeist BV
Arnhemse Bovenweg 35
3708 AA Zeist
beheer@eenhoorn.com
+31 (0) 30 698 52 20